Zaanga?owanie na rzecz innowacji produktowych
i planety

Rozumiemy zaufanie, kt?re wi??e si? z Twoj? decyzj? o wprowadzeniu naszych produkt?w do swojej firmy, jak r?wnie? wymagania dotycz?ce odpowiedzialnego
zaopatrzenia, w tym ?a?cuch?w dostaw zaanga?owanych na rzecz wspierania zmian. B?d?c liderem w dziedzinie praktyk zr?wnowa?onego rozwoju, firma Kimberly-Clark Professional
anga?uje si? na rzecz innowacyjno?ci produkt?w i planety, a tak?e zapewnienia, aby zr?wnowa?ony rozw?j wpisany by? we wszystko, co robimy.

Jak odpowiedzialnie ulepszamy miejsca pracy

Jeste?my jednym z najwi?kszych na ?wiecie u?ytkownik?w papieru pochodz?cego z recyklingu w naszych produktach. Korzystamy z transportu przyjaznego dla ?rodowiska, zmniejszaj?c nasz ?lad w?glowy i przekierowuj?c odpady z wysypisk ?mieci. Zapewniamy przestrzeganie praw cz?owieka w naszych zak?adach, a tak?e w naszym globalnym ?a?cuchu dostaw. Jeste?my innowatorem w zakresie produkt?w i opakowa?, kt?re zmniejszaj? nasz wp?yw na ?rodowisko dla przysz?ych pokole?.

Wind farm with group of wind turbines

Przemyślenie energii

Firma Kimberly-Clark była pierwszym producentem w Ameryce Północnej, który zadbał o środowisko naturalne w procesie produkcji chusteczek higienicznych, ręczników i ściereczek, korzystając z odnawialnej energii wiatrowej.

Beaker on top of pile of white plastic pellets

Pakt na rzecz zmniejszenia śladu węglowego tworzyw sztucznych

Jako cz?onek-za?o?yciel Paktu na rzecz zr?wnowa?onego wykorzystywania tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jeste?my zaanga?owani w zakresie rozwi?zywania problemu odpad?w z tworzyw sztucznych. Do 2025 roku 100% naszych opakowa? b?dzie nadawa?o si? do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Four industrial smoke stacks with white smoke coming out of one

Zwiększona wydajność. Zmniejszony ślad węglowy.

Pracujemy nad tym, aby wywiera? jak najmniejszy wp?yw w zakresie zu?ycia energii, odpad?w i wody. Naszym celem na rok 2030 jest ograniczenie emisji z zakresu* 1 i 2 o 50%, a z zakresu 3 — o 20%.

Close up of tiny branch with green leaves

100% zaangażowania na rzecz idei „zera odpadów”

Nasze zakłady na całym świecie współpracują z lokalnymi firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów produkcyjnych. Do 2019 r. osiągnęliśmy wskaźnik 97% w zakresie ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, a w naszych europejskich fabrykach już osiągnęliśmy 100%.

Little girl dipping hand in running stream as sister looks on

Nie zmarnuj swojej szansy na recykling

Program RightCycle pom?g? od 2011 roku klientom odzyska? ponad 1000 ton ?OI z wysypisk ?mieci.

Over head view of multi-building Kimberly-Clark Professional manufacturing facility

Zarządcy wody

Woda jest niezbędna dla naszej działalności i społeczności, w których znajdują się nasze zakłady. Nasze zaangażowanie na rzecz odzyskiwania i recyklingu wody napędza realizację naszego celu na rok 2030, jakim jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania wody w 100% naszych zakładów w regionach dotkniętych niedoborami wody.

*Nasze emisje gaz?w cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3 oraz nasze wysi?ki na rzecz ich redukcji s? obliczane zgodnie z norm? GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (pol.firmowa norma dotycz?ca ksi?gowo?ci i raportowania protoko?u ds. gaz?w cieplarnianych).Wykorzystanie odpad?w na ca?ym ?wiecie

Niemcy
Wsp?praca z firm? specjalizuj?c? si? w gospodarce odpadami w celu przekierowania zu?ytych chusteczek higienicznych z wysypiska ?mieci do zak?adu odzysku energii.
Ameryka P?nocna
Pierwszy w bran?y program recyklingu zu?ytych ?rodk?w ochrony indywidualnej (?OI) i przekszta?cania ich w nowe produkty konsumenckie.
Wielka Brytania
Regionalne pr?by w zakresie recyklingu zu?ytych r?cznik?w do r?k.
Kolombia
W ?ciereczkach WypAll™ ForceMax zastosowano bawe?n? pochodz?c? z recyklingu — jest to pierwsze tego typu rozwi?zanie w bran?y. Opakowania foliowe Flex do chusteczek i r?cznik?w zawieraj? 30% tworzywa sztucznego pochodz?cego z recyklingu.
Ameryka Po?udniowa
Brazylia i Holandia
Program recyklingu dozownik?w chroni przed ich wyrzucaniem na wysypisko lub spaleniem.
Australia
Palety wysy?ane s? bez folii typu stretch, co drastycznie zmniejsza ilo?? tworzyw sztucznych w ?a?cuchu dostaw.

Zmniejszenie wp?ywu na ?rodowisko bez uszczerbku dla higieny

Delivery truck loaded with boxes of rolled paper towels

Skompresowane opakowanie rolowanych r?cznik?w do r?k Scott® pozwala zaoszcz?dzi? do 18% podczas przechowywania i transportu. Wi?cej r?cznik?w na ci?ar?wk? to mniej ci?ar?wek na drogach.

Caucasian drying hands with a white paper hand towel

W naszych r?cznikach do r?k wykorzystano nawet o 17% mniej w??kien i s? one bardziej ch?onne dzi?ki innowacyjnej technologii Airflex™.

Scott® smart restroom touchless hand towel dispenser

Nasz system inteligentnego zarz?dzania toaletami Onvation zmniejsza ilo?? odpad?w z r?cznik?w, chusteczek higienicznych i myd?a o 47%.

  • Related Articles