WARUNKI KORZYSTANIA

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Ta strona internetowa jest własnością Kimberly-Clark Corporation działającej w imieniu grupy spółek Kimberly-Clark („Kimberly-Clark” lub „My”), jest przez nią prowadzona i zarządzana. Ta strona internetowa, nazwa domeny i wszystkie kody źródłowe oraz widoczne elementy w dowolnym formacie, w tym w szczególności tekst, obrazy i materiały dźwiękowe, chronione są na mocy praw własności intelektualnej należących do Kimberly-Clark.

Aby się z nami skontaktować, można kliknąć tutaj:

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik akceptuje niniejsze warunki

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie może korzystać z naszej strony internetowej.

Zalecamy wydrukowanie niniejszych warunków, aby można było do nich powrócić w przyszłości.

Istnieją również inne warunki, które mogą dotyczyć użytkownika

Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do opisanych poniżej dodatkowych warunków, które mają również zastosowanie do naszej strony internetowej.

Nasza Polityka prywatnościi Polityka dotycząca plików cookie określają warunki, zgodnie z którymi przetwarzamy wszelkie dane osobowe użytkownika, które gromadzimy lub które użytkownik nam udostępnia. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na powyższy sposób przetwarzania danych i gwarantuje, że wszystkie podane dane są poprawne. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje dotyczące plików cookie na naszej stronie internetowej.

Nasza Warunki korzystania określa dozwolone i zabronione sposoby użytkowania naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik musi przestrzegać Warunki korzystania.

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszych warunków

Okresowo aktualizujemy niniejsze warunki. Za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z naszej strony internetowej, powinien sprawdzić niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumie warunki, które mają zastosowanie przez cały czas. [Niniejsze warunki aktualizowane były ostatnio 24 marca 2018 r ]

Możemy wprowadzać zmiany do naszej strony internetowej

Możemy okresowo aktualizować naszą stronę internetową i wprowadzać do niej zmiany, które będą odzwierciedlać zmiany dotyczące naszych produktów, potrzeb użytkowników i naszych priorytetów biznesowych. Będziemy starać się powiadamiać użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o wszelkich znaczących zmianach.

Możemy zawiesić działanie naszej strony internetowej albo ją zamknąć

Korzystanie z naszej strony internetowej jest nieodpłatne.

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub dowolne znajdujące się na niej treści będą zawsze dostępne lub dostarczane bez zakłóceń. Możemy zawiesić działanie naszej strony internetowej, zamknąć ją albo ograniczyć jej dostępność w części albo w całości ze względów biznesowych i operacyjnych. Będziemy starać się powiadamiać użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o zawieszeniu lub zamknięciu strony.

Użytkownik ma również obowiązek upewnić się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej, korzystając z połączenia internetowego użytkownika, znają niniejsze Warunki korzystania i inne odnośne warunki oraz że ich przestrzegają.

Użytkownik ma obowiązek chronić szczegóły dotyczące swojego konta

Jeżeli użytkownik wybierze albo otrzyma od nas kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne dane w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, dane takie należy traktować jako poufne. Nie wolno ujawniać ich podmiotom zewnętrznym.

Mamy prawo dezaktywować dowolny kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, zarówno te wybrane przez użytkownika, jak i przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik naruszył postanowienia niniejszych Warunków korzystania.

Jeżeli użytkownik wie albo podejrzewa, że ktoś inny niż on zna kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, należy bezzwłocznie nas o tym powiadomić, klikając łącze.

Dozwolone sposoby korzystania przez użytkownika z materiałów na naszej stronie internetowej

Jesteśmy właścicielem albo licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz materiałów na niej publikowanych. Dzieła te chronione są na mocy praw autorskich i traktatów obowiązujących na całym świecie. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobierać fragmenty dowolnych podstron z naszej strony internetowej na swój niekomercyjny użytek i może zwrócić uwagę członków rodziny lub przyjaciół na treści zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych ani elektronicznych kopii wydrukowanych, ani pobranych materiałów i nie wolno mu wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, dźwiękowych ani graficznych oddzielnie, bez towarzyszącego im tekstu.

Zawsze należy uwzględniać nasz status (oraz wszelkich zdefiniowanych osób mających wkład w treści) jako autorów treści na naszej stronie internetowej.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnych elementów treści na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez pozyskania od nas albo naszych licencjodawców licencji zezwalającej na takie korzystanie.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze dowolny element naszej strony internetowej, naruszając niniejsze Warunki korzystania, straci prawo do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym i będzie musiał, wedle naszego życzenia, zwrócić albo usunąć wszelkie sporządzone kopie materiałów.

Użytkownikowi zabrania się kopiowania, powielania, ponownego publikowania, umieszczania w ramkach, publikowania w formie postów, wczytywania, przesyłania ani modyfikowania żadnego elementu tej strony internetowej w sposób inny niż opisany powyżej.

Nie należy polegać na informacjach na tej stronie internetowej

Treści znajdujące się na naszej stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych i komunikacyjnych. Nie należy uznawać ich za zalecenia, których powinno się przestrzegać. Przed podjęciem jakichkolwiek działań bądź wstrzymaniem się od ich pojęcia na podstawie treści znajdujących się na naszej stronie internetowej należy zasięgnąć rady profesjonalisty lub eksperta.

Podejmujemy uzasadnione starania, aby aktualizować informacje na naszej stronie internetowej, jednakże nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, deklaracji ani gwarancji, że treści na naszej stronie internetowej są poprawne, wiarygodne czy aktualne, ani że nasza strona internetowa lub serwery, na których się znajduje, są wolne od wirusów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których zamieszczamy łącza

Łącza do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez podmioty zewnętrzne zamieszczane są na naszej stronie internetowej wyłącznie do informacji użytkownika. Obecność takich łączy nie oznacza, że strony internetowe, do których łącza te przekierowują, czy znajdujące się na nich informacje zostały przez nas zatwierdzone.

Nie kontrolujemy treści tych stron internetowych ani zasobów, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność, nie promujemy zawartych na nich treści ani nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu żadnych treści, produktów, usług ani innych materiałów znajdujących się na takich stronach ani na nich dostępnych, jak również za ewentualne szkody czy straty poniesione przez użytkownika w związku z ich użytkowaniem.

Treści generowane przez użytkowników nie są przez nas zatwierdzane

Na tej stronie internetowej mogą znajdować się informacje i materiały zamieszczane przez innych użytkowników strony internetowej, na przykład na tablicy ogłoszeń lub na czacie. Takie informacje i materiały nie są przez nas weryfikowane ani zatwierdzane. Opinie przedstawiane przez innych użytkowników na naszej stronie internetowej nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.

Zażalenia dotyczące informacji lub materiałów zamieszczanych przez innych użytkowników można składać, korzystając z poniższego adresu.

Nasz zakres odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika

W przypadku zarówno użytkowników prywatnych, jak i użytkowników biznesowych:

W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w zakresie, w którym byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć albo uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbania ze strony naszej, naszych pracowników, pełnomocników lub podwykonawców, jak również wynikające z oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd.

Odpowiedzialność z tytułu dostarczania użytkownikowi produktów podlega innym ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności, które będą określone w naszych Warunkach dostaw.

W przypadku użytkownika biznesowego:

Wyklucza się wszelkie warunki dorozumiane, gwarancje, oświadczenia albo inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej strony internetowej albo jakichkolwiek treści na niej zawartych.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, czy to odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego, czy odpowiedzialności z dowolnego innego tytułu, za żadną stratę ani szkodę, nawet możliwą do przewidzenia, wynikającą z albo w związku z:

     • wykorzystaniem albo niemożliwością wykorzystania naszej strony internetowej; lub
     • wykorzystaniem jakichkolwiek treści wyświetlanych na naszej stronie internetowej albo opieraniem się na nich.

Nie ponosimy w szczególności odpowiedzialności w następujących przypadkach:

    • utraty zysków, sprzedaży, transakcji albo przychodu;
    • przerwy w działalności;
    • utraty oczekiwanych oszczędności;
    • utraty możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
    • strat lub szkód pośrednich czy wynikowych.

W przypadku użytkownika prywatnego:

Proszę zauważyć, że udostępniamy naszą stronę internetową jedynie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie ze strony internetowej w celach komercyjnych albo biznesowych, i nie ponosimy odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działalności albo utraty możliwości biznesowych.

Jeśli dostarczona przez nas wadliwa treść cyfrowa uszkodzi urządzenie albo treść cyfrową należące do użytkownika z powodu niedołożenia przez nas należytej staranności i niezastosowania odpowiednich umiejętności, naprawimy szkodę albo wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za szkody, których użytkownik mógł uniknąć, instalując zalecane przez nas nieodpłatne aktualizacje, ani za szkody wynikłe z powodu niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji albo niespełnienia minimalnych wymagań systemowych przekazanych mu przez nas.

Zamieszczanie treści na naszej strony internetowej

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej zamieszczanie treści na naszej stronie internetowej albo komunikowanie się z innymi użytkownikami strony, musi przestrzegać standardów treści określonych Warunki korzystania.

Użytkownik gwarantuje, że każdy taki wkład spełnia te standardy oraz że ponosi on odpowiedzialność względem nas i zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich przypadków naruszenia tej gwarancji przez siebie. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat i szkód poniesionych przez nas wynikłych z naruszenia przez niego tej gwarancji.

Wszelkie treści zamieszczane przez użytkownika na naszej stronie internetowej uważa się za nieposiadające charakteru poufnego ani zastrzeżonego i Kimberly-Clark nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek ich wykorzystania albo ujawnienia. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do swoich treści, ale musi udzielić nam ograniczonej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz rozpowszechnianie i udostępnianie ich podmiotom zewnętrznym. Prawa, na które użytkownik udziela nam licencji, opisano w części Przyznawane nam prawa do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika materiałów.

Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu, który utrzymuje, że opublikowane albo zamieszczone przez użytkownika na naszej stronie internetowej treści naruszają jego prawa własności intelektualnej albo prawo do prywatności.

Mamy prawo usunąć wszelkie treści zamieszczone przez użytkownika na naszej stronie internetowej, jeżeli w naszej ocenie nie spełniają one standardów treści określonych w naszej Warunki korzystania.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zabezpieczenia i tworzenia kopii zapasowych zamieszczanych treści.

Przyznawane nam prawa do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika materiałów

Kiedy użytkownik zamieszcza albo publikuje treści na naszej stronie internetowej albo wysyła je za pośrednictwem poczty elektronicznej, zrzeka się praw do nich i przyznaje nam następujące prawa do ich wykorzystania:

Wyłączna bezterminowa licencja na wykorzystanie takich treści w jakimkolwiek celu, komercyjnym i innym, bez wynagrodzenia, w jakichkolwiek mediach i w jakiejkolwiek jurysdykcji, w całości albo części, w tym na dokonywanie zmian albo adaptacji, które nie zmieniają zasadniczego charakteru zamieszczanych treści albo na usuwanie albo poprawianie twierdzeń na temat naszych produktów.

Użytkownik może również zrzec się na naszą rzecz wszelkich autorskich praw osobistych (albo praw o podobnym charakterze), które obecnie posiada albo z których korzysta, albo które mógłby kiedykolwiek posiadać, albo z których mógłby kiedykolwiek korzystać na całym świecie

Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy i użytkownikowi nie wolno ich wprowadzać

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie wolna od usterek albo wirusów.

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik ma obowiązek skonfigurować swoje technologie informatyczne, programy komputerowe i platformę. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w niewłaściwy sposób, umyślnie wprowadzając do niej wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne i inne materiały, które są złośliwe albo szkodliwe technologicznie. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnych serwerów, komputerów albo baz danych powiązanych z naszą stroną internetową.

Użytkownik nie może atakować naszej strony internetowej poprzez ataki typu DoS albo DDoS. Naruszając to postanowienie, użytkownik popełnia czyn zabroniony zgodnie z postanowieniami Ustawy dotyczącej niewłaściwego wykorzystania komputerów z 1990 r. (Computer Misuse Act) albo równorzędnych aktów prawnych. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości użytkownika. W przypadku tego rodzaju naruszenia użytkownik straci prawo do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym.

Umieszczanie łączy do naszej strony internetowej

Użytkownik może umieszczać łącze do naszej strony głównej pod warunkiem, że dokona tego w sposób uczciwy i zgodny z prawem i który nie szkodzi reputacji naszej spółki i nie ma na celu jej wykorzystywania.

Użytkownikowi nie wolno umieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z nami albo zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

Użytkownik nie może umieszczać łączy do naszej strony internetowej w witrynach niestanowiących jego własności.

Nie wolno wyświetlać naszej strony internetowej w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do którejkolwiek części naszej strony internetowej innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na umieszczanie łączy do naszej strony internetowej bez wcześniejszego zawiadomienia.

Witryna, w której użytkownik umieszcza łącze, musi pod każdym względem spełniać standardy treści określone w naszej Warunki korzystania.

W przypadku gdy użytkownik chce umieścić łącze do naszej strony internetowej albo wykorzystać jej treść w sposób inny niż określony powyżej, należy skontaktować się z nami, wypełniając formularz online.

Przepisy którego kraju mają zastosowanie w przypadku sporów?

W przypadku konsumentów niniejsze warunki, ich przedmiot i forma podlegają przepisom prawa angielskiego. My i użytkownik wyrażamy zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

W przypadku użytkowników biznesowych niniejsze warunki, ich przedmiot i forma (oraz jakiekolwiek spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa angielskiego. Obie strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Niezamówione pomysły

Kimberly-Clark chętnie wysłucha uwag użytkownika i odpowie na jego pytania dotyczące Spółki i jej produktów. Nie oczekujemy jednak i nie przyjmujemy niezamówionych pomysłów, sugestii ani materiałów dotyczących opracowania, projektowania, wytwarzania albo reklamowania naszych produktów.

Poprzez przestrzeganie tej polityki mamy nadzieję uniknąć nieporozumień z osobami przesyłającymi swoje uwagi albo pomysły dotyczące produktów albo koncepcji opracowanych przez pracowników Kimberly-Clark. W przypadku zatrudnienia użytkownika przez Kimberly-Clark żadne z materiałów dostarczanych na tej stronie internetowej nie stanowią części ani całości umowy o pracę ani nie powinny być za nie uznawane.

Nasze znaki towarowe są zarejestrowane

Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe użyte na tej stronie internetowej są własnością Kimberly-Clark lub zostały użyte za zgodą Kimberly-Clark. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ich bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, chyba że stanowią one część materiałów wykorzystywanych przez użytkownika w zakresie dozwolonym zgodnie z powyższymi warunkami.